Pytania i odpowiedzi


Czy Centra Wsparcia Kolping-Praca zajmują się pośrednictwem pracy za granicą?
Nie, nie prowadzimy pośrednictwa pracy za granicą.


Czy mężczyzna może wziąć udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Teraz Polka?
Nie, niestety w szkoleniach organizowanych w ramach tego projektu mężczyzna nie może wziąć udziału.


Czy organizują Państwo kursy języka angielskiego dla kobiet?
Nauka języka obcego może być jedynie częścią szkolenia zawodowego. Nie organizujemy samodzielnych kursów językowych.


Czy organizują Państwo szkolenia komputerowe?
W ramach tego projektu kurs komputerowy może być tylko częścią szkolenia zawodowego.


Jakie szkolenia są organizowane?
Założeniem projektu jest indywidualny dobór szkolenia do potrzeb Uczestniczek, dlatego nie posiadamy listy organizowanych szkoleń. W trakcie rozmowy z doradcą zawodowym wybierany jest kurs, którym Uczestniczka jest zainteresowana i który umożliwi jej później znalezienie i wykonywanie odpowiedniej pracy. Jeżeli jest większa ilość osób, które są zainteresowane danym zagadnieniem, organizowane jest szkolenie grupowe. Jednak jeśli tylko jedna Uczestniczka potrzebuje przeszkolenia w danym zakresie, wysyłana jest na kurs indywidualnie.

Czy oferują Państwo w tej chwili kursy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne?
Organizujemy kursy przeznaczone dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Kursy te są częścią ścieżki obejmującej poradnictwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy, dlatego też kursie można uczestniczyć dopiero po spotkaniach z doradcą zawodowym. Nie można wziąć udziału w samym szkoleniu z pominięciem pozostałych elementów.


Jaka jest różnica między osobą bezrobotną a poszukującą pracy?
*   Poszukujący pracy – to po prostu osoba szukająca pracy – osoba niezatrudniona jak również pracująca, ale szukająca innej lub dodatkowej pracy (w myśl ustawy: zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Aby uzyskać status osoby poszukującej pracy trzeba zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, zgodnym z miejscem zameldowania. Osoba poszukująca pracy może korzystać z pośrednictwa pracy i szkoleń oferowanych przez Urzędy Pracy oraz inne instytucje, ale nie przysługuje jej prawo do zasiłku. Zgodnie z wytycznymi Departamentu Wdrażania EFS w projektach mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane jako poszukująca pracy i nie pracujące.

*   Bezrobotny – to osoba pełnoletnia, która nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym, nie prowadzi działalności gospodarczej,  nie posiada gospodarstwa rolnego, nie posiada prawa do renty, emerytury itp. czyli nie uzyskuje żadnych dochodów, a jest gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie albo innej pracy zarobkowej. Jeżeli jest osobą niepełnosprawną – musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy i oczywiście jest zarejestrowana w Powiatowym (lub Grodzkim) Urzędzie Pracy, zgodnie z miejscem zameldowania.Szczegółowe definicje podaje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z  20.04.2004 r.


Jakie wymagania należy spełnić, aby wziąć udział w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie trzeba być kobietą niepracującą, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.